Zgłoszenia przesyłamy na adres email:

konferencjaustron2018@gmail.com

Data przesłania proponowanych referatów:

do dnia 31 października 2019 r

Zaproszenie na konferencje

Stowarzyszenie Producentów Geotekstyliów,
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
oraz Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne
zapraszają do udziału w

XXI Konferencji Naukowo-Technicznej
Geosyntetyki i tekstylia techniczne
w budownictwie i ochronie środowiska

oraz w warsztatach szkoleniowych

Zastosowanie geosyntetyków i tekstyliów technicznych w obiektach inżynierskich

które odbędą się
20-22 listopada 2019 w Ustroniu

Cel Konferencji

Celem konferencji oraz warsztatów szkoleniowych jest prezentacja wyników badań, najnowszych osiągnięć naukowych i technicznych dotyczących geosyntetyków, włókien i tekstyliów technicznych stosowanych w inżynierii środowiska oraz budownictwie. Konferencja skierowana jest między innymi do: producentów, inwestorów, projektantów, wykonawców, pracowników naukowych oraz studentów, zainteresowanych zagadnieniami związanymi z zastosowaniem geosyntetyków  i włókien i tekstyliów technicznych   w budownictwie oraz w  inżynierii środowiska.

Warsztaty szkoleniowe są doskonałą płaszczyzną wymiany doświadczeń związanych z zastosowaniem geosyntetyków w inżynierii wodno-lądowej.

Główna tematyka konferencji:

1. Zagadnienia ogólne
2. Grunt zbrojony
3. Drogi
4. Składowiska odpadów
5. Budownictwo hydrotechniczne
6. Odwodnienia
7. Surowce (polimery) w produkcji geosyntetyków i tekstyliów technicznych
8. Włókna i tekstylia techniczne
9. Metody badań materiałów
10. Trwałość materiałów polimerowych

English

The Association of Geotextiles Producers,
the University of Bielsko-Biala,
the Polish Chapter of the International Geosynthetics Society
Invite you to take part in

the XXI Scientific and technical conference
Geosynthetics and Technical Textiles in Civil Engineering
and Environmental Protection

and the training workshop

Applications o Geosynthetics and Technical Textiles in Civil Engineering Structures

which will take place
20-22 November 2019, Ustroń

The aim of the conference

The aim of the conference and the training workshop is to present the results of researches, the latest scientific and technical achievements concerning geosynthetics, fibers and technical textiles used in environmental engineering and civil engineering. The conference is addressed to producers, investors, designers, contractors, researchers and also students interested in issues related to the use of geosynthetics, fibers and technical textiles in civil engineering and environmental engineering.

The training workshop will be an excellent platform for exchange of experiences related to the application of geosynthetics in civil engineering.

The main topics of the conference:

1. General issues
2. Reinforced soil
3. Roads
4. Landfills
5. Hydraulic engineering
6. Drainage
7. Raw materials (polymers) in the production of geosynthetics and technical textiles
8. Fibers and technical textiles
9. Materials testing methods
10. Durability of polymeric materials

Patron medialny

Organizatorzy

Stowarzyszenie
Producentów
Geotekstyliów

Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku-Białej

Polskie
Stowarzyszenie
Geosyntetyczne

31.10.2019 r.
zgłoszenie udziału wraz z podaniem tytułu
i przesłaniem streszczenia
05.11.2019 r.
Komunikat 2 – akceptacja referatów
20.12.2019 r.
przesłanie pełnego tekstu referatu
15.11.2019 r.
Komunikat 3 –program konferencji
do 15.11.2019 r.
wpłata kosztów uczestnictwa
po 15.11.2019 r.
koszt konferencji wynosi 1250 PLN

Zgłoszenie udziału w konferencji

Przypominamy, że do 31 października 2019 roku przyjmujemy zgłoszenia udziału wraz z podaniem tytułu i przesłaniem streszczenia.

0 komentarzy
Top